അമ്മ .....

28 comments

പടികള്‍ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഉയരത്തില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ...
അയാള്‍ ആ പടികളെ ചവിട്ടി മറിച്ചിട്ടു .......................................................
തന്നെ താന്‍ ആക്കിയ അമ്മ ആയിരുന്നു അത് ...