ജനാധിപത്യം.....

31 comments

അയാള്‍ തെരുവോരങ്ങളില്‍  പ്രസംഗിച്ചു  നടന്നു,
ജനാധിപത്യത്തെ  കുറിച്ച് ,

ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അരാജകത്വത്തെ കുറിച്ച് ,
സ്വാതന്ത്ര്യം  ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ,

രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ മുളയ്ക്കുന്ന  മുല്ലപ്പൂ
വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച്,


വായ മൂടിക്കെട്ടുന്ന
സാമ്രാജ്യത്വ  ഭീകരതകളെ കുറിച്ച്,


ആഹ്വാനം ചെയ്തു
പൊട്ടിച്ചെറിയുവിന്‍  ,


നിങ്ങളെ കെട്ടടക്കപ്പെട്ട ചങ്ങലകളെ ...

.................

പക്ഷെ അപ്പോഴും
അയാളുടെ ഭാര്യ പാടുപെടുകയായിരുന്നു ,കെട്ടി വരിഞ്ഞു  വെച്ച ആ ചങ്ങലകള്‍
പൊട്ടിച്ചെറിയുവാന്‍......... ...,......