കിസ്സ്‌ ഓഫ് ലവ്

2 comments


കണ്ണും കണ്ണുംചേര്‍ന്നപ്പോള്‍
മന്ത്രിച്ചു ,
ഇഷ്ട്ടമാണെന്ന്...
മനസ്സും മനസ്സും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍
മന്ത്രിച്ചു ,
പ്രണയം ആണെന്ന്...
കയ്യും കയ്യും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍
മന്ത്രിച്ചു ,
കൈവിടില്ലാന്ന്‍...
ചുണ്ടും ചുണ്ടും ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍
മന്ത്രിച്ചു ,
എന്തൊരു വായ്നാറ്റം ആണെന്ന്...
--------------------
-'ആചാര്യന്‍ '

മകന്‍ ...

6 comments

ജീച്ചിരുന്നപ്പോള്‍
ഉമ്മറത്തൊരു
ചാരു കസേരയിട്ടു കൊടുക്കാത്തവന്‍..

മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍
അതേ ഉമ്മറച്ചുവരില്‍
അയാളുടെ പടം ചില്ലിട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നു.....