ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ...കരാള ഹസ്തങ്ങള്‍ ...

26 comments
പെറ്റ് പെരുകുന്നു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ...
സുക്കര്‍ബര്‍ഗ്ഒരുക്കിയ കരാള ഹസ്തങ്ങള്‍ ...

ഫെസ്ബുക്കിലാകെയും ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ..
ലൈക്കിനും കമന്റിനും സമയമില്ലാപ്പുകള്‍ ....

അച്ഛനും അമ്മക്കുമായ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌...
മക്കളെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാക്കി മറ്റൊന്ന്....

പെറ്റ് പെരുകുന്നു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ...
സുക്കര്‍ബര്‍ഗ്ഒരുക്കിയ കരാള ഹസ്തങ്ങള്‍ .

എല്‍ കെജി,യു കെജി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌...
എല്‍ പി ക്കും യു പിക്കും ഉണ്ടായി മറ്റൊന്ന്...

ഹൈ സ്കൂളും കോളേജും എല്ലാരും ഗ്രൂപ്പായി..
പ്രവാസി ആയപോള്‍ നാട്ടാര്‍ക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്...

ബ്ലോഗെഴുതി നോക്കിയപ്പോള്‍ കാണുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ്..
ബ്ലോഗറാം തന്നുടെ ലിങ്കുകള്‍ കുടി ഗ്രൂപ്പ്‌..

പെറ്റ് പെരുകുന്നു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ...
സുക്കര്‍ബര്‍ഗ്ഒരുക്കിയ കരാള ഹസ്തങ്ങള്‍ .

മെയിലോന്നു നോക്കുമ്പോള്‍ കാണുന്നു കൂട്ടരാം..
ഗ്രൂപ്പുകാര്‍ ആഡിയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ പത്തെണ്ണം...

ഒരു ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്നും ഒഴിയാനായ്‌ നോക്കുമ്പോള്‍..
കാണുന്നു മറ്റൊന്നില്‍ ചേര്‍ത്തൊരു കാഴ്ചയും...

ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാനായി ചെന്നോന്നു നോക്കുമ്പോള്‍ ..
കാണുന്നു ലിങ്കുകള്‍ ബഹളങ്ങള്‍ എല്ലാമേ..

പെറ്റ് പെരുകുന്നു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ...
സുക്കര്‍ബര്‍ഗ്ഒരുക്കിയ കരാള ഹസ്തങ്ങള്‍ .

പറയുന്നു നാളെയുടെ വാഗ്ദാനം ആണെന്ന്...
കാണുന്നു ഇന്നിന്‍റെ സമയം കൊല്ലികള്‍ ആയെന്നു...

ദയവായി എന്നെ ഇനി ആഡല്ലേ കൂട്ടരേ..
നോട്ടിഫി ഒഴിവാക്കാന്‍ നേരമില്ലാത്തതാ...

ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പിലും ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ..
ഗ്രൂപ്പില്ലാ എന്നെയും ഗ്രൂപ്പാക്കും ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ....

പെറ്റ് പെരുകുന്നു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ...
സുക്കര്‍ബര്‍ഗ്ഒരുക്കിയ കരാള ഹസ്തങ്ങള്‍ .