സെല്‍ഫീ

5 comments

അല്ല മോനേ ,,

ഇപ്പോളത്തെ പിള്ളേരെ ഒരു കാര്യേ...
എന്താണ് മൊയ്തീന്‍ക്കാ പറയ്‌ .
ഞാന്‍ ഈ അറുപതാം വയസ്സിലും
വടി കുത്താതെ നടക്ക്ന്ന്‍,
നീ കണ്ടാ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും ,
വയസ്സ് മാത്രോള്ള ആ പുള്ളാരെ കയ്യിമ്മേ ,
എല്ലാരെ കയ്യിലും ഓരോ വടിയിണ്ട്..
അത് കുത്തി നടക്കണ വടി അല്ല
മോയിതീന്‍ക്കാ ,
സെല്‍ഫീ സ്റ്റിക്ക് ആണ്
സെല്‍ഫീ സ്റ്റിക്

ആചാര്യന്‍