നാണം ,മാനം ...

24 comments

നാണം ,മാനം 


ഹൈക്കു ചൈനീസ്...

എന്‍റെ ഊരിവെച്ച ആ കൊട്ട് എവിടെ?
അത് ചെമാങ്ങ്ശു കൊണ്ട് പോയി ..
എന്തിനു ?
അയാള്‍ക്ക് സമൂഹത്തിനു മുന്നില്‍ ഇടാന്‍ നല്ലൊരു കൊട്ട് ഇല്ലായിരുന്നത്രേ..


എന്‍റെ ആ ഷര്‍ട്ടും ,ട്രൌസറും കാണുന്നില്ലല്ലോ?
അതും ചെമാങ്ങ്ശു കൊണ്ട് പോയി ..
എന്തിനു?
ആള്‍ക്കാരുടെ മുന്നില്‍ എപ്പോളും അയാള്‍ നഗ്നനായിരുന്നത്രേ..


എന്‍റെ എഴുത്തോലയും പേനയും കാണുന്നില്ലല്ലോ?
അതും ചെമാങ്ങ്ശു കൊണ്ട് പോയി ..
എന്തിനു?
സമൂഹത്തിനോട് പറയാന്‍ അയാളുടെ കയ്യില്‍ വാക്കുകള്‍ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലത്രേ..


ഇതാ ഇതും കൂടി കൊണ്ട് പോകാന്‍ പറയൂ..
എന്ത്?

എന്റെ കൌപീനം
എന്തിനു?
നാണം മറക്കാനും അയാളുടെ കയ്യില്‍ ഒന്നും കാണുകില്ല..

ജനാധിപത്യം.....

31 comments

അയാള്‍ തെരുവോരങ്ങളില്‍  പ്രസംഗിച്ചു  നടന്നു,
ജനാധിപത്യത്തെ  കുറിച്ച് ,

ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അരാജകത്വത്തെ കുറിച്ച് ,
സ്വാതന്ത്ര്യം  ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ,

രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ മുളയ്ക്കുന്ന  മുല്ലപ്പൂ
വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച്,


വായ മൂടിക്കെട്ടുന്ന
സാമ്രാജ്യത്വ  ഭീകരതകളെ കുറിച്ച്,


ആഹ്വാനം ചെയ്തു
പൊട്ടിച്ചെറിയുവിന്‍  ,


നിങ്ങളെ കെട്ടടക്കപ്പെട്ട ചങ്ങലകളെ ...

.................

പക്ഷെ അപ്പോഴും
അയാളുടെ ഭാര്യ പാടുപെടുകയായിരുന്നു ,കെട്ടി വരിഞ്ഞു  വെച്ച ആ ചങ്ങലകള്‍
പൊട്ടിച്ചെറിയുവാന്‍......... ...,......