നാണം ,മാനം ...

24 comments

നാണം ,മാനം 


ഹൈക്കു ചൈനീസ്...

എന്‍റെ ഊരിവെച്ച ആ കൊട്ട് എവിടെ?
അത് ചെമാങ്ങ്ശു കൊണ്ട് പോയി ..
എന്തിനു ?
അയാള്‍ക്ക് സമൂഹത്തിനു മുന്നില്‍ ഇടാന്‍ നല്ലൊരു കൊട്ട് ഇല്ലായിരുന്നത്രേ..


എന്‍റെ ആ ഷര്‍ട്ടും ,ട്രൌസറും കാണുന്നില്ലല്ലോ?
അതും ചെമാങ്ങ്ശു കൊണ്ട് പോയി ..
എന്തിനു?
ആള്‍ക്കാരുടെ മുന്നില്‍ എപ്പോളും അയാള്‍ നഗ്നനായിരുന്നത്രേ..


എന്‍റെ എഴുത്തോലയും പേനയും കാണുന്നില്ലല്ലോ?
അതും ചെമാങ്ങ്ശു കൊണ്ട് പോയി ..
എന്തിനു?
സമൂഹത്തിനോട് പറയാന്‍ അയാളുടെ കയ്യില്‍ വാക്കുകള്‍ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലത്രേ..


ഇതാ ഇതും കൂടി കൊണ്ട് പോകാന്‍ പറയൂ..
എന്ത്?

എന്റെ കൌപീനം
എന്തിനു?
നാണം മറക്കാനും അയാളുടെ കയ്യില്‍ ഒന്നും കാണുകില്ല..